Какво е Амор Фати (Amor Fati)

Тази статия ще ви даде ясно обяснение за това какво всъщност означава амор фати (amor fati) и как може да приложите философията на амор фати във вашата Стоическа практика или просто във вашето ежедневие.

Какво е Амор Фати (Amor Fati)?

Фразата “amor fati“ е на латински и означава “Обичай съдбата си.“

Този израз описва отношението, при което човек не само приема всичко, което се случва в живота му, включително несгодите и загубите, но и наистина обича това, което му се случва в живота.

Казано накратко – да обичаш съдбата си така, както ти се случва, без да искаш да я промениш.

Произход и История на Концепцията за Амор Фати

Въпреки че концепцията за amor fati датира още от времето на Стоиците Епиктет и Марк Аврелий, немският философ Фридрих Ницше (1844-1900) я изразява накратко в книгата си “Ecce Homo – Как се става такъв, какъвто си.“

“Формулата ми за човешкото величие е amor fati (съдбовност): не можеш да искаш да бъдеш друг, нито преди, нито след, нито във вечността. Не само трябва да се съгласиш, не само да изтърпиш необходимото — целият идеализъм е заблуда пред необходимостта — просто трябва да го обичаш…”

*Оригинален текст: “My formula for greatness in a human being is amor fati: that one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity. Not merely bear what is necessary, still less conceal it—all idealism is mendacity in the face of what is necessary—but love it.”

Ницше също се позовава на amor fati в книгата си The Gay Science (Веселата Наука):

“Искам да науча все повече и повече да виждам като красиво това, което е необходимо в нещата; тогава ще бъда един от онези, които правят нещата красиви. Amor fati: нека това бъде моята любов отсега нататък! Не искам да водя война срещу това, което е грозно, не искам да обвинявам; дори не искам да обвинявам тези, които обвиняват. Гледането настрана ще бъде единственото ми отрицание. И всичко на всичко и като цяло: някой ден искам да бъда само този който казва “Да.”

*Оригинален текст: “I want to learn more and more to see as beautiful what is necessary in things; then I shall be one of those who makes things beautiful. Amor fati: let that be my love henceforth! I do not want to wage war against what is ugly, I do not want to accuse; I do not even want to accuse those who accuse. Looking away shall be my only negation. And all in all and on the whole: some day I wish to be only a Yes-sayer.”

Човек, който е приел амор фати, е следователно някой, който не само приема всичко, което се случва, но също така се стреми да преобрази негативните събития в нещо положително с ентусиазиран дух на благодарност.

Какво Казват Стоиците за Амор Фати

Въпреки че Стоиците не са използвали конкретно израза amor fati, същата тази концепция се разпространява свободно в техните учения.

Епиктет го обобщава добре в глава 8 от Enchiridion (Наръчник на Епиктет):

“Не търсете нещата да се случват така, както искате; по-скоро пожелайте това, което се случва, да се случи така, както се случва: тогава ще бъдете щастливи.”

*Оригинален текст: “Do not seek for things to happen the way you want them to; rather, wish that what happens to happen the way it happens: then you will be happy.”

И в “Изкуството да живееш“ (The Art of Living) Епиктет ни напомня, че въпреки че да обичаме всичко, което се случва, звучи като трудна за възприемане нагласа, ние сме повече от способни на това:

„Всяка трудност в живота ни предоставя възможност да се обърнем навътре към себе си и да извикаме собствените си вътрешни ресурси. Изпитанията, които трябва да издържим, могат и трябва да ни покажат, кои са нашите силни страни.

Благоразумните хора гледат отвъд самите изпитения и се стремят да изградят навика да ги използват добре.

Когато ви се случи някакво случайно събитие, не реагирайте просто както дойде: не забравяйте да се обърнете навътре и да попитате какви ресурси имате, за да се справите с него. Копайте надълбоко. Притежавате силни страни, които може би не подозирате, че притежавате. Намерете вашата правилната сила. Използвайте я.”

*Оригинален текст: “Every difficulty in life presents us with an opportunity to turn inward and to invoke our own submerged inner resources. The trials we endure can and should introduce us to our strengths.

Prudent people look beyond the incident itself and seek to form the habit of putting it to good use. 

On the occasion of an accidental event, don’t just react in a haphazard fashion: Remember to turn inward and ask what resources you have for dealing with it. Dig deeply. You possess strengths you might not realize you have. Find the right one. Use it.”

В Медитации (Към себе си) (4.23) Марк Аврелий също предава своята готовност да приеме това, което Съдбата му е подготвила:

“Вселено, всичко, което е в съгласие с теб, е в съгласие и с мен; ако нещо е навреме за теб, за мен не е нито твърде рано, нито твърде късно. Природо, всичко е плод за мен, което твоите сезони носят; всичко идва от теб, всичко се съдържа в теб, всичко се връща при теб.”

*Оригинален текст: “Universe, whatever is consonant with you is consonant with me; if something is timely for you, it’s neither too early nor too late for me. Nature, everything is fruit to me that your seasons bring; everything comes from you, everything is contained in you, everything returns to you.”

И Сенека в своите Нравствени писма до Луций (78) (Letters from a Stoic) препоръчва да приемаме бъдещите ни проблеми като средство чрез което по-лесно да приемем с любов Съдбата:

“Хванете се бързо за тази мисъл и я дръжте здраво: не се поддавайте на несгодите; дръжте пред очите си пълния обхват на силата на съдбата, сякаш тя със сигурност ще направи всичко, което е по силите й. Така, това, което отдавна се очаква да се случи, идва по-леко.”

*Оригинален текст: “Hold fast to this thought, and grip it close: yield not to adversity; trust not to prosperity; keep before your eyes the full scope of Fortune’s power, as if she would surely do whatever is in her power to do. That which has been long expected comes more gently.”

Как Мога да Използвам и Прилагам Amor Fati във Всеки Един Момент?

Да наричаме амор фати отношение на приемане и любов към съдбата може би звучи някак абстрактно.

Но как всъщност можем да се вдъхновим от Стоиците и да използваме амор фати в собствения си живот по практичен начин?

Разбира се, да обичаме съдбата си е по-трудно, когато събитието, пред което сме изправени, е нежелано, така че нека се съсредоточим върху това.

Може да получим лоши новини, може да направим грешка по време на работа, може да разстроим някого неволно, може да се нараним, списъкът е безкраен.

Но в крайна сметка това е съдбата и това е животът.

Ако предварително подготвим собствен отговор на тези ситуации, вдъхновен от амор фати, няма да бъдем хванати неподготвени, когато тези несгоди се случат.

Ето една практика на амор фати в четири стъпки, която можете да използвате, когато съдбата ни не е благосклонна към нас:

Стъпка 1: Определяне на събитието

Като за начало трябва да помним, че едно събитие ние го разглеждаме като добро или лошо в зависимост от нашата собствена преценка.

Това, което един човек смята за лошо, друг може да смята за добро.

Ето защо в началото трябва да се опитаме да разгледаме събитието възможно най-обективно.

Какво да направите в тази стъпка: Опишете събитието на лист хартия, като използвате възможно най-ясen и неемоционален език. Прочитайки отново написаното на листа хартия, вече това събитие трябва да ви изглежда много по-малко катастрофално.

Стъпка 2: Използване на мантра

След като вече имаме ясна дефиниция на проблема, сега трябва да приемем, че този проблем вече се е случил.

Джоко Уилинк, автор и бивш военноморски тюлен, има мантра за тези ситуации, която е: „Добре.“

Той я обяснява в книгата си Discipline Equals Freedom: Field Manual

„Когато нещата вървят зле: Не се отчайвайте, не се стряскайте, не се разочаровайте. Не. Просто погледнете проблема и кажете: „Добре.“ Сега, не искам да кажа нещо банално; Не се опитвам да звуча като Smiley Positive Guy (г-н Усмихнат-Позитивен). Този човек пренебрегва тежката истина. Този човек смята, че позитивното отношение ще реши проблемите. Но няма да успее. Приемете реалността, но се фокусирайте върху решението. Вземете този проблем, вземете този неуспех и го превърнете в нещо добро.”

*Оригинален текст: “When things are going bad: Don’t get all bummed out, don’t get startled, don’t get frustrated. No. Just look at the issue and say: “Good.” Now, I don’t mean to say something trite; I’m not trying to sound like Mr. Smiley Positive Guy. That guy ignores the hard truth. That guy thinks a positive attitude will solve problems. It won’t. But neither will dwelling on the problem. No. Accept reality, but focus on the solution. Take that issue, take that setback, take that problem, and turn it into something good.”

Какво да направите в тази стъпка: Измислете своя собствена мантра за приемане на трудностите и проблемите в живота ви, която да кажете или просто използвайте „Добре“ на Джоко Уилник. Изричането на мантрата на глас като част от този процес ще помогне за привикването ви към тази практиката.

Стъпка 3: Обмислете добре всички решения

Не забравяйте, че когато нещата вървят на зле, винаги има начин да създадете нещо добро от това.

За да преминем от приемане на съдбата към любов към нея, можем да изберем да гледаме на проблемите, които ни сполетяват, като на предизвикателства.

Предизвикателствата ни показват на какво сме способни.

Какво да направите в тази стъпка: Погледнете обратно към описания проблем в Стъпка 1 и обмислете всички възможни решения на този проблем, които са под ваш контрол. Изберете най-доброто решение и го разделете на малки задачи. Започнете да работите по първата задача от решението на този проблем.

Стъпка 4: Припомнете си за последен път, че…

Както се казва в една стара поговорка “всичко отминава, така, както е дошло.”

Да се ​​научим да обичаме и трудните моменти ни дава още повече шансове да обичаме живота си.

Ако искаме времето да тече по-бързо, само за да преодолеем нашите предизвикателства, тогава ще изгубим време, което никога няма да можем да върнем.

Припомнете си за последен път, че въпреки трудностите, това е време, което можехме да обичаме.


*Забележка: Преводът на тези текстове от английски език е мой и е възможно да има различия, ако четете превода на същите текстове някъде другаде. Имайте предвид, че дори при преводите от латински на английски език има различия, в зависимост от това, кой е преводачът.

Автор

SlowLife

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани*

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}